BA (Anrh) Theatr a Drama

Ydych chi eisiau creu? Arloesi? Perfformio? Dadansoddi? Bydd y cwrs hwn yn rhoi sail gadarn i chi fedru perfformio mewn sawl cyfrwng, yn ogystal â’r gallu deallusol y medrwch addasu i sawl swydd wahanol. Mae cynnwys y cwrs yn gyfredol, yn addasu’n gyson i adlewyrchu theatr yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r unig gwrs o’i fath sy’n bodoli yng Nghaerdydd.

Mae natur hyblyg y cwrs rhoi cyfle i fyfyrwyr ganolbwyntio ar eu diddordebau personol a’u hamcanion gyrfa. Cewch ystod o fodiwlau i’w dewis o’u plith nhw sy’n cynnwys; perfformio, actio, cyfarwyddo, theatr corfforol, theatr cerddorol a phoblogaidd, dyfeisio, sgriptio a thechnoleg theatr. Mae astudio yng Nghaerdydd yn cynnig cyfleoedd di-ri i chi fanteisio ar ddiwydiant celfyddydau sy’n ffynnu, o gynhyrchu teledu i leoliadau celfyddydau annibynnol, bydd hen ddigon ar gael i chi yn ystod eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Dull astudio 2017 Hyd Dyddiad Dechrau Lleoliad
Full-time 3 Years September Cardiff
Dull astudio 2018 Hyd Dyddiad Dechrau Lleoliad
Full-time 3 Years September Cardiff

Yn dy flwyddyn gyntaf byddi di’n astudio amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys dyfeisio, cyfarwyddo, actio, sgriptio, dylunio theatr, theatr gorfforol, dadansoddi drama, a gweithio’n amlgyfrwng. Mae’r cyflwyniad eclectig hwn yn rhoi i ti’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiad sydd eu hangen er mwyn dewis ym mha feysydd rwyt ti eisiau arbenigo ynddynt yn dy ail a’th drydedd flwyddyn. Yn dibynnu ar gyfuniad y modiwlau a ddewisi, gelli ddewis cynhyrchu perfformiad ensemble fel rhan o’n gŵyl theatr myfyrwyr flynyddol, actio mewn cynhyrchiad theatr wedi’i gyfarwyddo neu ei ddylunio a’i reoli, cynnal prosiect ymchwil unigol ar bwnc o’th ddewis, neu gwblhau sgript hyd llawn y gellir ei berfformio fel darlleniad ymarfer.

Addysgu

Strwythurir y cwrs hwn mewn modd sy’n sicrhau bod damcaniaethau, confensiynau a’r ffyrdd o astudio y canolbwyntir arnynt yn y dosbarth yn cael eu harchwilio drwy gyfrwng gwaith academiadd ac ymarferol. Defnyddiwn amrywiaeth o ddulliau addysgu, gan gynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, ymarferion dwys, dosbarthiadau meistr gydag ymarferwyr gwadd, fforymau ar y we, prosiectau profiad gwaith a hyfforddiant ymarferol gydag offer technegol.

Asesiad

Mae’r gwaith a gyflwynir gan ein myfyrwyr i’w asesu yr un mor amrywiol ac yn cynnwys cyflwyniadau cynhadledd, portffolios ar-lein, myfyrdod ar arfer a chynnal gweithdai, yn ogystal a thraethodau a gwaith perfformio.

Cod UCAS
W404
Cod y Sefydliad
W01

Achrediadau

Ar hyn o bryd does dim achrediad yn gysylltiedig â’r cwrs hwn.

Darlithwyr

Ceir manylion gofynion mynediad arferol isod, ond mae Prifysgol De Cymru yn ystyried pob cais yn unigol. Gallem gynnig lle ar sail cymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae’r Brifysgol yn derbyn ymgeiswyr gyda chyfuniad o gymwysterau, ac mae’n bosib y bydd cymwysterau nad ydynt yn cael eu rhestru yma hefyd yn dderbyniol.

Clyweliad


Gofynnir i chi gymryd rhan mewn clyweliad cyn y gallwn ystyried eich cais yn llawn neu wneud cynnig i chi. Dylech baratoi rhai syniadau ynglyn a beth sydd o ddiddordeb i chi am y cwrs ar pwnc yn gyffredinol. Dylech hefyd fod yn barod i drafod perfformiad y buoch yn ei weld yn ddiweddar a wnaeth ddal eich diddordeb ach dychymyg. Gallai hyn fod yn berfformiad theatr y buoch yn ei weld. Bydd y clyweliad yn para tua 60 munud a bydd ar ffurf trafodaeth dan arweiniad. Cofiwch maer clyweliad yn cynnig cyfle i chi ddisgleirio. Bydd hefyd cyfle i chi ofyn cwestiynau ychwanegol a sicrhau bod y cwrs rydych wedi gwneud cais iddo yn addas i chi maen broses syn gweithio dwy ffordd.

Cynnig Arferol Lefel-A

BCC sy’n cynnwys pwnc perthnasol.

Cynnig Arferol Bagloriaeth Cymru

Gradd C a BC ar gyfer Lefel A sy’n cynnwys pwnc perthnasol.

Cynnig Arferol BTEC

Diploma Estynedig BTEC DMM mewn pwnc perthnasol.

Cynnig Arferol Mynediad at AU

60 credyd sy’n cynnwys 45 credyd Lefel 3, sy’n gyfwerth â 12 Rhagoriaeth, 18 Teilyngdod a 15 Pas mewn pwnc perthnasol.

Gofynion Ychwanegol

TGAU: Mae’r Brifysgol fel arfer yn gofyn am leiafswm o 5 TGAU sy’n cynnwys Gradd C neu uwch Mathemateg a Saesneg, neu’r cyfateb ond bydd amgylchiadau unigol yn cael eu hystyried.

Noder mai fesul blwyddyn y mae ein ffioedd i gyd. Unwaith yr ydych yn dechrau eich cwrs, bydd eich ffi yn aros yr un peth ar gyfer bob blwyddyn astudio.

Costau Ychwanegol

Gall myfyrwyr gael gafael ar ystod eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau, cyhoeddiadau a chyfrifiaduron yn llyfrgell y Brifysgol a thrwy adnoddau ar-lein. Gan amlaf, maent yn fwy na digon i gwblhau cwrs astudio. Lle y ceir costau ychwanegol arwyddocaol, boed hynny'n orfodol neu'n ddewisol, nodir y rhain isod. Wrth reswm gall myfyrwyr ddewis prynu adnoddau personol eraill eu hunain, sy'n ychwanegol at y rheini a restrir i gefnogi eu hastudiaethau. Rhaid i fyfyrwyr dalu am gostau argraffu a'u deunyddiau ysgrifennu eu hunain.

Gwnewch gais drwy UCAS os ydych yn ymgeisydd sy’n preswylio yn y DU/UE, ac sy’n gwneud cais am flwyddyn 1 gradd israddedig llawn amser, Blwyddyn Sylfaen, Gradd Sylfaen neu HND, ac nad ydych wedi gwneud cais drwy UCAS o’r blaen. Gwnewch gais yn uniongyrchol i’r Brifysgol os ydych yn gwneud cais am gwrs rhan amser, i ychwanegu at eich Gradd Sylfaen neu HND, neu i drosglwyddo i Brifysgol De Cymru o sefydliad arall.

International students Apply directly to the University if you live outside the UK/EU.

Gwnewch gais


Datganiad Mynediad

Mae graddedigion Theatr a Drama yn dilyn amrywiaeth eang o yrfaoedd. Caiff llawer eu cyflogi yn niwydiannau presennol adloniant y cyfryngau, mae eraill yn dewis cychwyn eu cwmniau cynhyrchu eu hunain, ac mae rhai yn dewis mynd i addysgu. Mae natur hyblyg a chynhwysol y cwrs yn sicrhau bod gan ein graddedigion amrywiaeth ddatblygedig iawn o sgiliau trosglwyddadwy, sy’n gwella eu cyflogadwyedd a’u posibiliadau gyrfa. Mae hefyd gan fyfyrwyr yr opsiwn i astudio ymhellach drwy wneud cais i ddilyn un o’n cyrsiau ôl-radd. Mae sawl cynllun MA ar gael yn yr Adran (MA Drama ac MA Sgriptio) yn ogystal a chyfleoedd i wneud cyrsiau ymchwil.

Ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr Prifysgol De Cymru, cewch fanteisio ar gyngor gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd trwy gydol eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnwys: apwyntiadau un-i-un gyda Chynghorwyr Gyrfaoedd cyfadrannol, wyneb-yn-wyneb, dros y ffôn, neu drwy Skype hyd yn oed a thrwy ebost gan ddefnyddio'r gwasanaeth 'Gofyn Cwestiwn'. Mae hefyd gennym ystod eang o adnoddau ar-lein i'ch helpu gyda'ch dewisiadau gyrfa a chyflwyno'ch hunan yn dda i gyflogwyr. Mae'r adnoddau hyn yn cynnwys profion seicometrig, asesiadau gyrfa, teclyn creu CV, efelychydd cyfweliad a chymorth cais am swydd. Mae gennym dros 2,000 o gyflogwyr sydd wedi'u cofrestru ar ein cronfa ddata sy'n targedu myfyrwyr Prifysgol De Cymru, a gallwch dderbyn ebyst wythnosol gyda gwybodaeth am swyddi gwag.

Mae gan ein Gwasnaeth Gyrfaoedd dimau penodedig: Tîm profiad gwaith canolog fydd yn eich helpu i ddod o hyd i leoliad gwaith perthnasol; tîm datblygu cyflogadwyedd sy'n cynnwys rhaglen cyflogadwyedd o'r enw Grad Edge; a thîm Menter sy'n canolbwyntio ar syniad busnes newydd a mentergarwch.