Schools and Colleges

The eleven-strong Schools and Colleges Liaison Team possesses more than 30 years’ experience in the HE sector.

Members of the team have previously worked in a range of sectors including teaching, marketing, events management, health promotion, education and development of Welsh-medium courses. The team even boasts a local Councillor.

The day-to-day work of the team involves school/college visits, UCAS fairs, Open and Applicant days, subject masterclasses and conferences, teachers’ and advisers’ events and producing HE awareness literature.

I have learnt the following: That students must prepare for the unexpected, follow their hearts and dare to be different. We must help them redefine the meaning of success. Delegate, Teachers and Advisers Conference 2016


Gwasanaeth cyfrwng Cymraeg

Ym Mhrifysgol De Cymru, rydym falch iawn o’n henw da am ddarparu gwasanaeth rhagorol i ysgolion a cholegau, ac yn gweithio gydag athrawon ac ymgynghorwyr gyrfaoedd i gynnig cyflwyniadau a gweithdai ysbrydoledig i ddarpar fyfyrwyr.

Rydym yn cynnig sesiynau ymwybyddiaeth addysg uwch, teilwra ein cyflwyniadau i gyd-fynd â’r hyn sydd ei angen arnoch a’ch myfyrwyr, trefnu sesiynau anwytho i’r 6ed dosbarth a chyd-weithio ag adrannau i ddarparu digwyddiadau ac ymweliad pwnc-benodol.

Mae gennym Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau sy’n gweithio’n benodol gydag ysgolion a cholegau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. I drefnu ymweliad neu i drafod eich anghenion yn fwy manwl, cysylltwch â Rebecca.

Sesiynau Ymwybyddiaeth Addysg Uwch

Rydym yn sylweddoli bod amser yn brin ac mae siŵr o fod gennych raglen lawn o weithgareddau i helpu’ch myfyrwyr trwy’r broses o wneud cais i Brifysgol. Felly, mae ein tîm yn barod i gynnig y sesiynau ar amser sy’n gyfleus i chi – boed hynny ar fyr rybudd neu tu allan i oriau ysgol. Mae pob sesiwn yn hyblyg i sicrhau eu bod cwrdd ag anghenion yr ysgol/coleg.

• Pam Addysg Uwch?
• Llwybr UCAS
• Gwneud y Dewisiadau Cywir: Dewis Cwrs a

Phrifysgol
• Datganiadau Personol
• Gwneud Argraff mewn Cyfweliad
• Arian i Astudio: Cyllid Myfyrwyr
• Bywyd Myfyriwr – Paid â Gadael Adre Hebddo!

Digwyddiadau Pwnc-benodol

Cynigir ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau, sy’n cynnwys sesiynau blasu, darlithoedd enghreifftiol a dosbarthiadau meistr. Mae nifer o’n darlithwyr hefyd ar gael i ymweld ag ysgolion a cholegau i gynnig sesiynau pwnc-benodol. Cynhelir nifer o’r gweithgareddau hyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd gwybodaeth bellach am ein gweithgareddau pwnc-benodol yn cael ei anfon at Benaethiaid yr adrannau perthnasol yn eich ysgol/coleg trwy ein Cylchlythyr Ysgolion a Cholegau.

Cewch fwy o wybodaeth am y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws ar Brifysgol ar dudalennau 'Cymraeg De Cymru'.